Danh sách xe 

.Bến Bính ( Đón Tiễn )
Giá 3,500,000 đ
Ngoài giờ Liên hệ
Quá Km Liên hệ
.Bến Bính ( Đón Tiễn )
Giá 1,800,000 đ
Ngoài giờ Liên hệ
Quá Km Liên hệ
.Bến Bính ( Đón Tiễn )
Giá 2,000,000 đ
Ngoài giờ 100,000 đ/h
Quá Km 10,000 đ/km
.Bến Bính ( Đón Tiễn )
Giá 1,200,000 đ
Ngoài giờ Liên hệ
Quá Km Liên hệ
.Bến Bính ( Đón Tiễn )
Giá 2,600,000 đ
Ngoài giờ Liên hệ
Quá Km Liên hệ
.Bến Bính ( Đón Tiễn )
Giá 2,800,000 đ
Ngoài giờ Liên hệ
Quá Km Liên hệ